Choose any Rx/remedy to type into Twitch chat

For Twitch to recognize the command, be sure to include the escalation mark ! before the remedy

for example,  !Albendazole

Drug NameDrug Class
!Penicillinβ-lactam antibiotic
!Ampicillinβ-lactam antibiotic
!Nafcillinβ-lactam antibiotic
!Amoxicillinβ-lactam antibiotic
!Ticarcillinβ-lactam antibiotic
!Oxacillinβ-lactam antibiotic
!Amoxicillin/Clavulanateβ-lactamase inhibitor/Penicillin-like antibiotics
!Pip/Tazβ-lactam antibiotic/β-lactamase inhibitor
!Cephalexin1st Generation Cephalosporin
!Ceftriaxone3rd Generation Cephalosporin
!Ceftazidime3rd Generation Cephalosporin
!Cefotaxime3rd Generation Cephalosporin
!Cefepime4th Generation Cephalosporin
!Ceftriaxone/Ampicillin3rd Generation Cephalosporin/β-lactam antibiotic
!Ceftaroline/Ampicillin1st Generation Cephalosporin/β-lactam antibiotic
!Ceftazidime/avibactam3rd Generation Cephalosporin/β-Lactamase inhibitor
!Ceftolozane/tazobactam2nd Generation Cephalosporin/β-lactamase inhibitor
!TigecyclineGlycylcycline
!TetracyclineTetracycline
!MinocyclineTetracycline
!DoxycyclineTetracycline
!Quinine/DoxycyclineAntimalarial/tetracycline
!RifampinAntimycobacterial Agent
!Trimethoprim/SulfamethoxazoleFolic Acid Inhibitor/Sulfonamides
!TMP/SMZFolic Acid Inhibitor/Sulfonamides
!SulfadiazineSulfonamides
!SulfamethoxazoleSulfonamides
!CiprofloxacinFluoroquinolone
!NorfloxacinFluoroquinolone
!LevofloxacinFluoroquinolone
!OfloxacinFluoroquinolone
!SparfloxacinFluoroquinolone
!MoxifloxacinFluoroquinolone
!GatifloxacinFluoroquinolone
!EnoxacinFluoroquinolone
!Nalidixic AcidQuinolones
!ClindamycinLincomycin Derivative
!AzithromycinMacrolide
!ErythromycinMacrolide
!ClarithromycinMacrolide
!SpiramycinMacrolide
!StreptomycinAminoglycoside
!GentamicinAminoglycoside
!TobramycinAminoglycoside
!DaptomycinCyclic Lipopeptide Antibiotic
!Botulism AntitoxinAntitoxin
!Tetanus AntitoxinAntitoxin
!Diphtheriae AntitoxinAntitoxin
!Rabies AntitoxinAntitoxin
!AnthrasilAntidotes
!Anthrax immune globulinAntidotes
!NitrofurantoinNitrofuran Antibacterial
!LinezolidOxazolidinone Antibiotic
!BleomycinGlycopeptide antibiotics
!VancomycinGlycopeptide antibiotics
!TelavancinGlycopeptide antibiotics
!ChloramphenicolMiscellaneous Antibiotic
!OmeprazoleProton Pump Inhibitors
!TinidazoleImidazole antiprotozoal
!RifabutinAntituberculosis Agent
!IsoniazidAntimycobacterial Agent
!EthambutolMiscellaneous Antituberculosis Agent
!PyrazinamideMiscellaneous Antituberculosis Agent
!ImipenemCarbapenem
!AztreonamMonobactam
!MeropenemCarbapenem
!DoripenemCarbapenems
!Imipenem/CilastatinCarbapenem/Dehydropeptidase inhibitors
!MupirocinMonoxycarbolic Acid Antibiotic
!ChloroquineQuinoline
!MefloquineQuinoline
!QuinineQuinoline
!Folinic AcidFolic Acid Analogs
!SuraminSulfonic acid
!ObiltoxaximabMonoclonal antibody
!RaxibacumabMonoclonal antibody
!Sodium StibogluconatePentavalent Antimonial
!MiltefosineAntileishmaniasis Agents
!HydroxychloroquineAntimalarial Agent
!PrimaquineAntimalarial Agent
!PyrimethamineAntimalarial agent
!NifurtimoxAntiprotozoal
!MelarsoprolAntiprotozoal
!Atovaquone/ProguanilAntiprotozoal/Antimalarial
!Artemether/LumefantrineAntimalarial/Antimalarial
!PramiconazoleTriazole antifungal
!IsavuconazoleTriazole antifungal
!PosaconazoleTriazole antifungal
!VoriconazoleTriazole antifungal
!ItraconazoleTriazole antifungal
!FluconazoleTriazole antifungal
!NystatinPolyene
!AmphotericinPolyene
!Amphotericin BPolyene
!TerbinafineAllylamine Antifungal
!GriseofulvinFungal Mitotic Inhibitor
!ClotrimazoleImidazole antifungal
!EconazoleImidazole antifungal
!KetoconazoleImidazole antifungal
!LuliconazoleImidazole antifungal
!MiconazoleImidazole antifungal
!OxiconazoleImidazole antifungal
!SulconazoleImidazole antifungal
!SertaconazoleImidazole antifungal
!CiclopiroxTopical antifungals
!Selenium SulfideTopical antifungals
!TolnaftateTopical antifungals
!NaftifineAllylamine Antifungal
!ButenafineBenzylamine antifungal
!HaloproginTrichlorobenzene antifungal
!Zinc-PyrithioneTopical antibiotic
!Sodium SulfacetamideKeratolytics
!AlbendazoleAntihelminthic
!MebendazoleAntihelminthic
!Pyrantel PamoateAntihelminthic
!PraziquantelAntihelminthic
!NiridazoleAntihelminthic
!IvermectinAntihelminthic
!NitazoxanideAntiparasitic Agents
!DiethylcarbamazineAntiparasitic Agents
!PleconarilAntiviral
!RibavirinViral Nucleoside Inhibitor
!AcyclovirDNA Polymerase Inhibitors
!GanciclovirDNA Polymerase Inhibitors
!ValganciclovirDNA Polymerase Inhibitors
!FoscarnetDNA Polymerase Inhibitors
!CidofovirHIV Therapy
!EverolimusmTOR kinase inhibitor
!RapamycinmTOR kinase inhibitor
!TacrolimusImmunosuppressants
!CyclosporineImmunosuppressants
!PaclitaxelPlant Alkaloids
!HAARTHIV Therapy
!DolutegravirHIV integrase inhibitors
!RaltegravirIntegrase inhibitor
!EnfuvirtideAnti-HIV Agents
!MaravirocAnti-HIV Agents
!AtazanavirHIV protease inhibitors
!DarunavirHIV protease inhibitors
!FosamprenavirHIV protease inhibitors
!IndinavirHIV protease inhibitors
!NelfinavirHIV protease inhibitors
!RitonavirHIV protease inhibitors
!Lopinavir/RitonavirHIV protease inhibitors
!SaquinavirHIV protease inhibitors
!TipranavirHIV protease inhibitors
!LamivudineNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
!AbacavirNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
!DidanosineNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
!EmtricitabineNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
!StavudineNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
!TenofovirNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
!ZidovudineNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
!EfavirenzNon-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)
!EtravirineNon-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)
!NevirapineNon-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)
!RilpivirineNon-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)
!InterferonImmunomodulator
!Interferon-BetaImmunomodulator
!Intravenous immunoglobulinImmunoglobulins
!IVIGImmunoglobulins
!OseltamivirNeuraminidase inhibitor
!ZanamivirNeuraminidase inhibitor
!PeramivirNeuraminidase inhibitor
!AmantadineViral M2 Channel Inhibitor
!RimantadineAdamantane antiviral
!OmeprazoleProton Pump Inhibitors
!PhenytoinAnticonvulsants
!DexamethasoneCorticosteroids
!MannitolOsmotic Diuretic
!DiazepamBenzodiazepine
!LorazepamBenzodiazepine
!MidazolamBenzodiazepine
!Surgical DebridementMisc - Surgery
!SurgeryMisc - Surgery
!Surgical ConsultMisc - Surgery
!Surgical ResectionMisc - Surgery
!IrradiationMisc - Radio
!Cytotoxic ChemotherapyMisc - Radio
!Hyperbaric OxygenMisc - Resp
!Supportive CareMisc
!SupportiveMisc
!FluidsMisc
!PlasmapheresisMisc